เข้าสู่ระบบสำเร็จ
ออกจากระบบสำเร็จ

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

บริษัท สบายแฟมิลี่ จำกัด และบริษัท สบายไลฟ์อีเว้นท์ จำกัด (รวมกันเรียกว่า “บริษัท”) ในฐานะผู้พัฒนาและให้บริการแพลต ฟอร์ม SabuyWedding (“แพลตฟอร์ม”) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการให้ข้อมูล คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกจับคู่ส่งข้อมูลระหว่าง (ก) ผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดงานแต่งงาน ที่เข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม ที่ลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้งาน และ/หรือใช้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขฉบับนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) และ (ข) ผู้ให้บริการด้านการแต่งงานที่ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อการเสนอขายสินค้าหรือบริการของตนให้แก่ ผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียก ว่า “ผู้ให้บริการจัดงาน”) (ผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการจัดงาน เรียกรวมกันว่า “ผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม”) มีจุดประสงค์แจ้งเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ (“เงื่อนไข”) ให้ผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการจัดงานทราบ ทั้งนี้ ในการให้บริการแพลตฟอร์มแก่ ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการโดยสอดคล้องกับเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ (“เงื่อนไข”)

ขอบเขตการบังคับใช้เงื่อนไข เงื่อนไขฉบับนี้ใช้สำหรับการให้บริการของแพลตฟอร์มและการให้บริการให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม (“การบริการอื่น”) โดยตรง แต่จะไม่มีผลบังคับใช้กับการดำเนินการให้บริการ โดยบุคคลภายนอกที่อาจเชื่อมโยงต่อเนื่องจากแพลตฟอร์มและ/หรือการให้บริการของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการให้บริการโดยผู้ให้บริการจัดงาน หรือผู้ให้บริการภายนอกอื่น ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมการให้บริการของบุคคล ภายนอกดังกล่าวได้ และบริษัทแนะนำให้ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มศึกษาเงื่อนไขการให้บริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวแยกต่างหาก

ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย กรณีเกิดข้อพิพาทโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้บริการจัดงานแต่งงานระหว่าง ผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการจัดงาน ไม่ว่าในลักษณะใด ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มต้องยอมรับและรับทราบว่า เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการจัดงาน ต้องตกลง แก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวระหว่างกันโดยตรง โดยบริษัทจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบ และไม่มีหน้าที่หรือภาระผูกพันในการเข้าแทรกแซงเพื่อแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใด

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มรับทราบว่า ในการใช้บริการแพลตฟอร์ม บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

การยอมรับเงื่อนไข เมื่อผู้ใช้งานแพลตฟอร์มเข้าเยี่ยมชม และ/หรือสมัครใช้บริการแพลตฟอร์ม ในฐานะผู้ใช้บริการ หรือผู้ให้บริการจัดงาน ทางบริษัทจะถือว่า ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว หากผู้ใช้งานแพลตฟอร์มไม่ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขฉบับนี้ หรือฉบับแก้ไขอื่นๆ บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มเข้าถึงและใช้บริการแพลตฟอร์มได้ ทั้งนี้ การที่ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มยังคงใช้แพลตฟอร์มโดยเฉพาะยังมีบัญชีผู้ใช้งานอยู่ ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มจะถูกถือว่า ยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขฉบับนี้เสมอ

1. ขอบเขตการบริการของแพลตฟอร์ม

 • ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มตกลงและยอมรับว่า บริษัทให้บริการแพลตฟอร์ม และบริการอื่น ได้แก่ (1) การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับจัดงานแต่งงาน ผ่านบทความและการนำเสนอข้อมูลผู้ให้บริการจัดงาน (2) การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในการค้นหาและติดต่อกับผู้ให้บริการจัดงาน (3) เป็นแพลตฟอร์มกลางในการนำเสนอและแสดงการให้คำเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้บริการ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษา และ (4) การให้บริการให้คำแนะนำและปรึกษานอกเหนือจากการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มโดยตรง ทั้งนี้ในการให้บริการดังกล่าว บริษัทจะให้บริการแพลตฟอร์ม และบริการอื่น ภายใต้ขอบเขต ดังนี้

  1.1
  การให้บริการเป็นแพลตฟอร์มนำเสนอข้อมูล ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มรับทราบและตกลงว่า บริษัททำหน้าที่ใน การเป็นสื่อกลาง (ก) ในการนำเสนอข้อมูลสินค้า และบริการของผู้ให้บริการจัดงาน ให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อพิจารณา และ (ข) ในการสื่อสารมู.ลความสนใจ และความต้องการในการใช้บริการจัดงานจากผู้ใช้บริการ ไปยังผู้ให้บริการจัดงานเท่านั้น โดยผู้ใช้งานแพลต ฟอร์มแต่ละฝ่าย เป็นผู้กรอก นำเสนอและส่งข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทโดยตรง โดยบริษัทไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มโดยผู้ใช้งานแพลตฟอร์มแต่ละฝ่าย

  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย (ก) ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มทั้งหมดซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลแต่ละส่วนจึงมีหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเพียงฝ่ายเดียว ในส่วนของความถูกต้อง แม่นยำ รวมถึงสิทธิ (และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง) ของเนื้อหาข้อมูลที่ตนได้ส่งเข้ามาในแพลตฟอร์ม (ข) กรณีมีปัญหาข้อพิพาทใดเกี่ยวกับเนื้อหา ที่ปรากฏดังกล่าว ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มแต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบเนื้อหาดังกล่าวด้วยตนเอง และต้องชดเชยความเสียหายใด ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม อันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว และ (ค) แม้จะไม่เป็นหน้าที่และพันธะโดยตรงของบริษัทในการดำเนินการดังกล่าว แต่หากบริษัทได้รับแจ้งหรือตรวจพบปัญหาใดจากการใช้เนื้อหาที่ผู้ใช้งานแพลต ฟอร์มนำเสนอผ่านแพลตฟอร์ม บริษัทมีสิทธิในการใช้ดุลพินิจจัดการแก้ไขหรือลบข้อมูลดังกล่าวได้ ด้วยการใช้ดุลพินิจฝ่ายเดียว โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องทราบ โดยผู้ใช้งานแพลตฟอร์มไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดจาก บริษัท สำหรับการดำเนินการดังกล่าวได้

  1.2
  การให้บริการแนะนำการจับคู่ความสนใจ ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มรับทราบและตกลงว่า บริษัททำหน้าที่ในการแนะนำการจับคู่ที่ อาจมีลักษณะตรงกัน โดยอ้างอิงข้อมูลที่ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มแต่ละฝ่ายเป็นผู้เสนอมายังบริษัทเท่านั้น แต่การตัดสินใจติดต่อ กันเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป รวมถึงการดำเนินการตัดสินใจว่าจ้างหรือไม่ว่าจ้างทำงาน หรือการปฏิบัติการตาม สัญญาการว่าจ้างใช้บริการ ระหว่างผู้ใช้งานแพลตฟอร์มทั้งสองฝ่าย เป็นการตัดสินใจและดำเนินการโดย ผู้ใช้งานแพลต ฟอร์มทั้งสองฝ่ายโดยสมบูรณ์ โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดใดๆ

  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย บริษัทไม่รับประกันความสำเร็จในการใช้บริการของผู้ใช้งานแพลตฟอร์มทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ บริษัท ไม่รับประกันว่า ผู้ให้บริการจัดงานทุกท่านจะได้รับการว่าจ้างงาน หรือผู้ใช้บริการทุกท่านจะสามารถหาผู้ให้บริการจัดงานที่เหมาะสมได้ รวม ถึงไม่รับประกันความสมบูรณ์ในการให้บริการของผู้ใช้งานแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นนอกการควบคุม และนอกเหนือการให้บริการแพลตฟอร์มของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงไม่รับผิดต่อความไม่สำเร็จดังกล่าว

  1.3
  การให้บริการแพลตฟอร์มนำเสนอเนื้อหาการรีวิว บริษัทเปิดให้มีการให้ความเห็นและการรีวิวการใช้บริการ (“เนื้อหาการรีวิว”) โดยผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะผู้ใช้บริการซึ่งจะได้มีการแสดง ผลเนื้อหาการรีวิวดังกล่าวผ่านหน้าแพลตฟอร์มให้บุคคลทั่วไปสามารถศึกษาได้ ทั้งนี้ในการให้บริการกลไกดังกล่าว บริษัททำหน้าที่เพียงเก็บ รวบรวม และเผยแพร่เนื้อหาการรีวิวที่ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มอื่นได้ส่งผ่านแพลตฟอร์มเท่านั้น โดยทางบริษัทไม่มีสิทธิความเป็นเจ้าของ และไม่มีหน้าที่ในการ ยืนยันรับประกันความ ถูกต้อง และน่าเชื่อถือของเนื้อหาการรีวิวนั้น

  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย (ก) เมื่อผู้ใช้งานแพลตฟอร์มนำส่งเนื้อหาการรีวิวเข้ามาในแพลตฟอร์ม (“ผู้ให้ข้อมูลการรีวิว”) บริษัทจะถือว่า ผู้ให้ข้อมูลการรีวิวดังกล่าว ตกลงและยอมรับว่า ผู้ให้ข้อมูลการรีวิวต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวต่อ ทุกเนื้อหา การรีวิวที่ตนส่งเข้ามาในแพลตฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความถูกต้อง แม่นยำและครบถ้วนของเนื้อหาการรีวิวที่อาจ สร้างความเสียหายหรืออาจสร้างความเข้าใจผิดแก่บุคคลภายนอกได้ ไม่ว่าในลักษณะใด (ข) กรณีมีข้อพิพาทระหว่าง ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มเกี่ยวกับ เนื้อหาการรีวิว ให้ถือเป็นข้อพิพาทโดยตรงระหว่างผู้ใช้งานแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่าย โดยตรง ซึ่งผู้ใช้งานแพลตฟอร์มทั้งหมดตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดจากบริษัท และ (ค) บริษัทสงวนสิทธิที่จะกำหนดแนว ปฏิบัติเป็นกรอบเบื้องต้นในการนำเสนอเนื้อหาการรีวิวที่เหมาะสมให้แก่ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มปฏิบัติตาม และหากผู้ใช้งานแพลตฟอร์มไม่ปฏฺิบัติตาม บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการระงับหรือลบเนื้อหาการรีวิวนั้นได้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิด ขึ้นระหว่างผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดจากบริษัท จากการใช้สิทธิดังกล่าวโดยบริษัท

  1.4
  การให้บริการให้คำแนะนำและปรึกษา นอกเหนือจากการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มโดยตรง บริษัทอาจให้บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดงานแต่งงานเพิ่มเติมแก่ ผู้ใช้บริการ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ใช้บริการแจ้งและนำส่งมายังบริษัท ทั้งนี้ในการให้บริการดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิในการกำหนดเงื่อนไข และข้อจำกัดในการให้บริการให้คำแนะนำและคำปรึก ษาดังกล่าวเพิ่มเติม

2. ข้อตกลงการใช้บริการ

 • 2.1
  เงื่อนไขคุณสมบัติผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม ในการใช้บริการแพลตฟอร์ม ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มรับทราบว่า บริษัทกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ใช้งานแพลตฟอร์มว่า ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มต้องเป็นบุคคลที่มีอายุเกิน 20 ปีหรือต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานแพลตฟอร์มใช้บริการแพลตฟอร์ม บริษัทจะถือว่า บุคคลดังกล่าวให้การรับประกันและรับรองว่า ตนมีคุณสมบัติดังกล่าวโดยสมบูรณ์ แต่หากบริษัทใช้สิทธิ (ซึ่งไม่ถือเป็นหน้าที่) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม และพบว่า ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มไม่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิใช้ดุลพินิจในการยกเลิก หรือระงับการใช้บริการของผู้ใช้งานแพลตฟอร์มนั้นได้

  2.2
  บัญชีผู้ใช้งาน เมื่อสมัครเปิดบัญชีผู้ใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มต้องรักษาความปลอดภัยและความลับของชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (username and password) ในการใช้แพลตฟอร์ม และจะไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดทั้งสิ้น หากเกิดปัญหาจากการใช้ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านของผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม โดยบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้หากไม่มีการแจ้งปัญหาใดมายังบริษัท การทำรายการใดก็ตามผ่านบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้งานแพลตฟอร์มย่อมมีผลผูกพันผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม และผู้ใช้งานแพลตฟอร์มตกลงรับผิดชอบทุกประการ

  2.3
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ให้บริการจัดงาน นอกเหนือจากหน้าที่การรับประกันเนื้อหาที่นำเสนอตามที่กำหนดไว้ใน1.. ผู้ให้บริการจัดงานที่ลงทะเบียนและให้ข้อมูลผ่านแพลตฟอร์ม ต้องรับประกันความสามารถ และสิทธิในการนำเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่ ผู้ใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะต้องรับผิดชอบในเนื้อหา หรือข้อมูลที่ได้โพสต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เนื้อหา ภาพถ่าย และ เสียง ซึ่งจะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ สิทธิในทรัพย์สิน หรือสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น

  2.4
  ข้อห้ามการใช้บริการ ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มต้องใช้บริการของแพลตฟอร์มเพียงเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับ ห้ามดำเนินการ ได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียงข้อห้าม ดังนี้

  ก.
  ห้ามใช้งานแพลตฟอร์ม ในลักษณะที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ใช้ในเชิงอนาจาร และ/หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือดำเนินกิจกรรมใดที่ผิดกฎหมาย หรือที่เป็นการสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย

  ข.
  ห้ามปลอมแปลงหรือลอกเลียน หรือการกระทำการใดที่เป็นการแสดงแก่บุคคลภายนอกว่า ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตนเอง ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใด

  ค.
  ห้ามดำเนินการใดที่จะส่งผลเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นใดของบริษัท หรือของผู้อื่น โดยเฉพาะห้ามคัดลอกหรือแยกองค์ประกอบทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ว่าส่วนใด และ/หรือนำสิทธิดังกล่าวไปใช้งานเชิงพาณิชย์ ขาย เผยแพร่ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ว่าในลักษณะใดแก่บุคคลที่สาม

  ง.
  ห้ามส่งเนื้อหาใดที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรือโค๊ดคอมพิวเตอร์ใด ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ออกแบบไว้เพื่อทำลายหรือทำให้การทำงานของบริการของแพลตฟอร์ม หรือของผู้ใช้บริการอื่นได้รับผลกระทบ

  จ.
  ห้ามพิมพ์ ดาวน์โหลด หรือใช้ข้อมูลใดที่อาจทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานอื่นที่ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มอาจมีโอกาสเข้าถึงไม่ว่าในกรณีและไม่ว่าด้วยเหตุผลใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูลดังกล่าวก่อน

  ฉ.
  ห้ามใช้บริการแพลตฟอร์มในลักษณะอื่นใด ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม ตามการใช้ดุลพินิจฝ่ายเดียวเป็นที่สุดของบริษัท

  หากบริษัทตรวจสอบพบว่า ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มดำเนินการที่ละเมิดข้อห้ามการใช้บริการที่กำหนดไว้ บริษัทมีสิทธิระงับการทำรายการ การใช้บัญชีผู้ใช้งาน และการให้บริการแก่ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มได้ในทันที

3. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

 • องค์ประกอบของแพลตฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สารสนเทศ ข้อความ กราฟฟิก ภาพ การจัดวาง (layout) การออกแบบงาน (designs) รูปภาพ ตราสัญลักษณ์ โลโก้ เนื้อหาบทความ (editorial content) ภาษาที่ใช้ในการสร้างโฮมเพจ mood&tone ข้อความ html และองค์ประกอบอื่นบนระบบบริการของแพลตฟอร์ม เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ซึ่งบริษัทสงวนสิทธิทั้งปวงในการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้สิทธิบังคับต่อการละเมิดสิทธิหรือเงื่อนไขการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มต้องไม่ทำการ และจะไม่จัดหาให้มีการที่บุคคลที่สามเพื่อทำการ คัดลอก นำไปผลิตซ้ำ ส่งต่อ ตีพิมพ์ แจกจ่าย เผยแพร่ เก็บ (ในรูปแบบวิธีการใด) แสดง ปรับเปลี่ยน ขายหรือโอน สร้างผลงานต่อยอดหรือแสวงหาประโยชน์ในวิถีทางใดจากทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

4. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

 • นอกเหนือจากข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุเป็นการเฉพาะ ในข้อกำหนดอื่นในเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการแพลตฟอร์ม ดังนี้

  4.1
  รับผิดเฉพาะความเสียหายทางตรง ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต บริษัท กรรมการพนักงาน หรือผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท ต้องรับผิดต่อความเสียหายเฉพาะที่เป็นความเสียหายทางตรง อันเกิดจากการกระทำผิดโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบุคคลดังกล่าว และไม่รับผิดต่อค่าเสียหายทางอ้อม หรือค่าเสียหายเกี่ยวเนื่องอย่างอื่น

  4.2
  การให้บริการแบบ As-Is การให้บริการของแพลตฟอร์ม เป็นการให้บริการบนพื้นฐาน As Is Basis เท่านั้น ดังนั้น ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต บริษัทปฏิเสธการรับรองและการรับประกัน รวมถึงการรับผิดทั้งหมด อันเกี่ยวกับการให้บริการของแพลตฟอร์ม นอกเหนือจากการรับประกันหรือการตกลงที่ระบุไว้ชัดเจน ภายใต้เงื่อนไขฉบับนี้ โดยเฉพาะบริษัทไม่รับประกันว่า (i) การบริการของแพลตฟอร์มจะตรงตามความต้องการ และความคาดหวังของผู้ใช้งานแพลตฟอร์มในทุกประการ และ (ii) การบริการของแพลตฟอร์มจะต่อเนื่องและแม่นยำตลอดเวลา โดยปราศจากการสะดุด ความล่าช้า หรือปราศจากช่วงเวลาที่เกิดความผิดปกติทางเทคนิคทั้งหมด ปลอดภัยปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นที่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งหมดและตลอดเวลา

  4.3
  ข้อจำกัดความรับผิดอื่น บริษัทไม่รับผิดชอบในความผิดพลาด ความบกพร่อง หรือ เหตุขัดข้องในการใช้บริการ แพลตฟอร์ม อันเนื่องมาจาก (i) การให้บริการของบุคคลภายนอก อันเกี่ยวเนื่องมาจากการให้บริการในแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการจัดงาน (ii) การที่ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์หรือลักษณะนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนด หรือ (iii) เหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

5. ข้อกำหนดอื่น

 • 5.1
  การยกเลิกการให้บริการโดยบริษัท บริษัทอาจยกเลิกความสัมพันธ์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มปฏิบัติผิดเงื่อนไขฉบับนี้ (2) บริษัทโดยดุลพินิจฝ่ายเดียวเป็นที่สุดเห็นว่า การให้บริการของแพลตฟอร์ม ไม่สามารถต่อไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ทั้งนี้ในการยกเลิกดังกล่าว ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มสละสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดจากบริษัท และกรณีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มดำเนินการผิดเงื่อนไข การใช้สิทธิยกเลิกจะไม่ถือเป็นการตัดสิทธิของบริษัทในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการเยียวยาอื่นที่บริษัทอาจมีต่อผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม

  5.2
  การโอนสิทธิและหน้าที่ ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มไม่มีสิทธิโอนสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้งานแพลตฟอร์มในการใช้บริการของแพลตฟอร์มให้แก่บุคคลภายนอกได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท แต่บริษัทมีสิทธิโอนสิทธิและหน้าที่ของบริษัทให้แก่ บุคคลภายนอก ได้ด้วยการใช้ดุลพินิจฝ่ายเดียวของบริษัท

  5.3
  การแก้ไขเงื่อนไข บริษัทมีสิทธิเพียงฝ่ายเดียวในการเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขฉบับนี้ได้ตามแต่จะเห็นสมควรด้วยดุลพินิจฝ่ายเดียว โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อมีการประกาศผ่านแพลตฟอร์ม หรือผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นของบริษัท

  5.4
  กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท เงื่อนไขฉบับนี้จะถูกบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย กรณีมีข้อพิพาทใดเกี่ยวเนื่องเกิดขึ้น ข้อพิพาทดังกล่าวอาจระงับโดยศาลไทย

รวมไอเดียแต่งงานและร้านค้าคุณภาพ
ติดตามเราได้ที่
สำหรับผู้ใช้งาน
รวมสินค้า&บริการสถานที่แต่งงานรวมไอเดียบทความ
ติดตามเราได้ที่
ติดต่อทีมงาน Sabuy Wedding
© 2020 SabuyWedding All rights reserved.